Služby

 

Naša spoločnosť ponúka služby v nasledovných oblastiach:

Služby v oblasti lesníctva

V rámci služieb v oblasti lesníctva ponúkame:

 • zalesňovanie lesných porastov,
 • výsadbu okrasných parkových drevín,
 • asanáciu zbytkov po ťažbe (uhadzovanie a likvidácia haluziny),
 • pestovnú činnosť (plecie ruby, prečistky, prerezávky, prebierky, výchovné ťažby...),
 • ťažbu drevnej hmoty (obnovné ťažby).

Služby v oblasti obchodu s drevnou hmotou

V rámci služieb v oblasti obchodu s drevnou hmotou ponúkame:

 • manipuláciu a sortimentáciu listnatej a ihličnatej drevnej hmoty,
 • nákup a predaj listnatej a ihličnatej drevnej hmoty rôznej kvality,
 • predaj palivového dreva vo forme podľa požiadaviek objednávateľa,
 • predaj štiepky (listnatá, ihličnatá, zmiešaná).

Služby v oblasti poľovníctva

V rámci služieb v oblasti poľovníctva ponúkame:

 • výstavbu a rekonštrukciu obvodového pletiva vo zverniciach a zverofarmách,
 • realizáciu a vypracovanie projektov pre vybudovanie zverníc a bažantníc,
 • návrhy a výstavbu poľovníckych zariadení,
 • služby v oblasti kynológie (dohľadávky poľovnej zveri),
 • vypracovanie výhľadových a vykonávacích manažmentových plánov pre poľovné revíry,
 • organizovanie odborných konferencií a seminárov v oblasti poľovníckeho manažmentu voľne žijúcej zveri,
 • organizovanie prípravných školení pre získanie vzdelania v oblasti poľovníctva,
 • analýza veku ulovenej zveri a posúdenie jej chovnosti,
 • hodnotenie a bodovanie poľovníckych trofejí prostredníctvom metód CIC,
 • zatrieďovanie poľovných revírov do kvalitatívnych tried,
 • zabezpečenie profesionálnej organizácie spoločných poľovačiek prostredníctvom pomocného personálu (psovodi, honci),
 • organizovanie poplatkových poľovačiek na území Slovenskej, Českej a Rakúskej republiky,
 • poľovnícky turizmus,
 • výroba odchytových zariadení pre raticovú zver a šelmy,
 • odchyt a imobilizácia poľovnej zveri za účelom jej reintrodukcie,
 • predaj kŕmnych zmesí.

Služby v oblasti ochrany lesa a prírody

Od roku 2008 spoločnosť L. S. O., s.r.o. Bardejov poskytuje služby zamerané aj na ochranu lesných biotopov. Ide predovšetkým o opatrenia realizované v ochranných pásmach území s najprísnejším stupňom ochrany, v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. V rámci predmetných opatrení vykonávame nasledovné aktivity:

 • monitoring populácií a vývoja podkôrneho hmyzu (činnosť tzv. podkôrnikových pozorovateľov),
 • asanáciu stromov napadnutých podkôrnym hmyzom (ťažba, odvetvenie) a ich približovanie na odvozné miesto,
 • asanáciu stromov napadnutých podkôrnym hmyzom (ťažba, odkôrnenie) a ich ponechanie v lesných porastoch,
 • asanáciu zvyškov po ťažbe,
 • aplikáciu biologického prípravku (entomopatogénnych húb), ktorý znižuje populačnú hustotu podkôrneho hmyzu.

Služby v oblasti vedy a výskumu

Spoločnosť L. S. O., s.r.o. Bardejov je aktívna aj v oblasti výskumu prírodných vied, ktorému sa v ostatných rokoch intenzívne venuje. Konateľ spoločnosti Ing. Peter Garaj, PhD. bol od roku 2004 spoluriešiteľom vedecko - výskumnej úlohy zameranej na zisťovanie časovej a priestorovej aktivity jelenej zveri v Západných Karpatoch, prostredníctvom jej telemetrického monitoringu. Riešená výskumná úloha poskytla detailnejšie informácie a poznatky o etológii a biológii predmetného druhu zveri vo vybraných poľovných oblastiach a lokalitách, v závislosti od vplyvu rôznych faktorov a podmienok prostredia.

V súčasnosti spoločnosť L. S. O., s.r.o. Bardejov významnou mierou spolupracuje na riešení vedecko – výskumného projektu "Výskum a monitoring populácií veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku, ktorého zadávateľom je Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a je financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

V rámci predmetnej vedecko - výskumnej úlohy spoločnosť L. S. O., s.r.o. Bardejov rieši problematiku s názvom "Vypracovanie komplexnej štúdie o etológii medveďej populácie na Slovensku", ktorá je zameraná na zisťovanie jednotlivých etologických a biologických charakteristík medvedej zveri na území Slovenska, pomocou jej GPS satelitného telemetrického sledovania, ktorý sa realizuje na súbore 15 odchytených jedincov medveďa hnedého, na krku ktorých sa nachádzajú krčné GPS satelitné telemetrické vysielače. Zisťovanými parametrami sú napr.:

 • časová aktivita – denná a sezónna v závislosti od vybraných faktorov,
 • priestorová aktivita,
 • migrácia sledovaných jedincov v závislosti od vybraných faktorov,
 • veľkosť a prekrývanie domovských okrskov (HOME RANGE) vo vzťahu k veku a pohlaviu sledovaných jedincov,
 • vhodnosť, resp. nevhodnosť biotopov,
 • využívanie makro a mikrohabitátov sledovanými jedincami a ich preferencia.

Spoločnosť L. S. O., s.r.o. Bardejov ponúka možnosť spolupráce všetkým zainteresovaným subjektom a organizáciám pri ich záujme získavania podrobných informácií a poznatkov o časovej a priestorovej aktivite vybraných druhov zveri v záujmovej oblasti, prostredníctvom diferencovaných telemetrických systémov a vypracovanie odbornej štúdie o jej ekologickom manažmente.